Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751, §2445 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

vydané společností 3 Points CIO s.r.o., IČ: 01385291

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele služeb a Uživatele při poskytování a čerpání služeb prostřednictvím online platformy dostupné na adrese: www.aktivnimatikar.cz (dále jen „doméně“) (dále jen „služby“).
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Odchylná ujednání, uvedená ve zvláštních podmínkách uvedených na online platformě přímo u konkrétní služby, mají před zněním těchto VOP přednost.
 3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby za níže uvedených podmínek a Uživatel má právo užívat služby za níže uvedených podmínek.

 

II. Definice

 1. Online platforma je webové rozhraní, umístěné na webové stránce, dostupné na doménách, na kterých dochází k poskytování služeb Poskytovatelem a čerpání služeb Uživatelem.
 2. Poskytovatelem služeb je společnost BePositive Group s.r.o., zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 260372, IČ: 05232317, se sídlem: Jičínská 1786/49, 130 00 Praha. Poskytovatel služeb je současně Provozovatelem online platformy, vlastníkem této online platformy, jeho obsahu i infrastruktury.
 3. Uživatelem je každá osoba, nebo instituce, která v souladu s těmito VOP 1) je návštěvníkem online platformy, 2) provedla Registraci.
 4. Třetí osobou je osoba odlišná od Poskytovatele či Uživatele.
 5. Službami se rozumí služby, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele vč. obsahu umístěné na online platformě dostupné na doménách.
 6. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na webové stránce dostupné na doménách včetně registrace, zakoupení přístupu, přehrávání a stahování dokumentů, či jiných aktivit vykonávaných prostřednictvím serveru provozovaným Poskytovatelem.
 7. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele:
  1. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
  2. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména osobní a kontaktní údaje poskytnuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb Poskytovatele.
 8. Uživatelský účet se zakládá Registrací a obsahuje stanovené údaje (zejm. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu).

 

III. Registrace, objednávka a okamžik uzavření smlouvy

 1. Registrací se rozumí objednávka služeb, kterou Uživatel provádí vyplněním registračního formuláře na doménách.
 2. Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel pošle Uživateli email s názvem Potvrzení registrace a aktivace (dále jen „aktivační email“).
 3. Pomocí odkazu v aktivačním emailu Uživatel aktivuje svůj uživatelský účet, potvrdí, že je plně způsobilý k právnímu jednání, že se seznámil s VOP (souhlas s VOP Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka “Souhlasím s VOP”) a dokončí objednávku. Uživatel má možnost opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.
 4. Dokončením objednávky a aktivací svého uživatelského účtu Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanými službami, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednaných služeb dle nabídky Poskytovatele služeb.
 5. K uzavření smlouvy dojde aktivací uživatelského účtu a nastavením hesla.
 6. Následně Poskytovatel pošle Uživateli fakturu na částku odpovídající zvolené verzi, dohodnuté ceně a době užívání uvedené v objednávce.
 7. Faktura je splatná do 14ti dnů od data vystavení na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře, přičemž splatností se rozumí okamžik, kdy je uvedená částka připsána na účet Poskytovatele. V případě prodlení Uživatele s platbou faktury je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení a pozastavit poskytování služeb.
 8. Uživatel bere na vědomí, že faktura bude vystavena jen v elektronické podobě a bude doručena na emailovou adresu Uživatele uvedenou v uživatelském účtu.
 9. V případě, že Uživatel nabyde podezření, že došlo ke zdržení při udělení přístupu ke službám, je povinen sám kontaktovat Poskytovatele za účelem objasnění situace.

 

IV. Garance dostupnosti služeb

 1. Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
 4. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služeb, která je zapříčiněna 3. osobou.
 5. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost služeb, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služeb v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k internetu.
 6. O odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na online platformách umístěných na doménách v rámci možností s dostatečným předstihem.
 7. Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služeb.
 8. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

 

V. Ceny a platby

 1. Ceny pro školy stanovujeme dynamicky s ohledem na celkovou přidanou hodnotu pro každnou školu v návaznosti na velikost školy a počet žáků.pro školy 
 2. Ceny pro soukromé uživatele jsou nastaveny na 400,- Kč (včetně DPH).
 3. Po nastavení období užívání, má Uživatel v rámci oprávnění dle čl. IV. odst. 1 těchto VOP možnost neomezeného počtu přístupů, počtu přehrání jednotlivých lekcí a celého programu.
 4. Služby pro školy se platí na období zvolené v objednávce s možností automatického prodloužení poskytování služeb o 1 rok (tzv. Roční obnova). Poskytovatel fakturuje Uživateli cenu za Roční obnovu nejpozději jeden měsíc před zahájením Roční obnovy.
 5. Služby pro soukromé uživatele se platí na období od dne zakoupení přístupu do nadcházejícího 30 Září. 
 6. Poskytovatel je oprávněn ceny nastavovat dynamicky. 

 

VI. Práva a povinnosti stran

 1. Poskytovatel je vlastníkem či oprávněným uživatelem veškerého obsahu online platformy na doménách a uděluje Uživateli nepřevoditelné a nevýhradní právo k užívání obsahu s územní platností pro Českou republiku k užití služeb, obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb Poskytovatele, zejm. stahovat pdf soubory označené slovem „stáhnout“ nebo „Download“ a používat je pro výuku žáků registrovaných u Uživatele, a to s těmito omezeními:
  1. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat pod-oprávnění, převádět nebo prodávat jakýkoli obsah, ani z něho vytvářet souborná, či odvozená díla.
  2. Uživatel není oprávněn využívat služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
  3. Uživatel nesmí služby využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb 3. osobám.
  4. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. Uživatel není oprávněn používat ani šířit obsah webu Poskytovatele služeb bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel má právo služby v rámci inovace měnit (zejm. animace, videa, příběhy, názvy apod.), kvalita služeb bude přitom zachována. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb či jejich změnou.
 3. Uživatel odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v Registračním formuláři, ve všech objednávkách a dalších dokumentech. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.
 4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem a objednávat služby jménem 3. osob, jestliže mu k tomu 3. osoba nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn objednávku zrušit.
 5. Uživatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí Uživatelem objednaných služeb.
 6. Uživatel se zavazuje při používání služeb neporušovat ani neobcházet tyto VOP a neporušovat zákony České republiky. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným Uživatelům služeb nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Zjištěná porušení budou přísně stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
 7. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb nebo jejich částí bez náhrady. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb zrušit.
 8. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele služeb, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele služeb.
 9. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 10. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech osob určených pro správu a užívání služeb a pro přístup do Uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím služeb 3. osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.
 11. Uživateli je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 12. Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje budou využity jen a pouze pro účely výuky daného předmětu Uživatele a bere na vědomí, že v případě zjištění, že přístupové údaje byly využity i jinou osobou než Uživatelem, má Poskytovatel právo kdykoli znepřístupnit obsah platformy pro Uživatele, a to bez náhrady.

 

VII. Sankce

 1. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli službu Poskytovatele v rozporu s těmito VOP nebo právními předpisy České republiky, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele, ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit registraci Uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet.

 

 

VIII. Reklama, obchodní sdělení, cookies

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat pouze obsahu Služeb nabízených přímo Poskytovatelem.
 2. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Poskytovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Poskytovatele služeb (obchodní sdělení). Používáním služeb Uživatel souhlasí s používáním souborů cookie. Uživatel může souhlas s používáním souborů cookie kdykoli odvolat.

 

IX. Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou zvolenou v objednávce s možností automatického prodloužení poskytování služeb o 1 rok (tzv. Roční obnova).
 2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit:
  1. dohodou;
  2. nezaplacením faktury za Roční obnovu.
 3. Při ukončení poskytování služeb nezaniká Uživateli povinnost uhradit nezaplacené poplatky s výjimkou poplatků na předplatné období, které nenastalo.

 

 

X.  Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, se řídí podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů, zadaných do objednávkového formuláře, zejména pak v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email. adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o užívání.
 4. Nezvolí-li Uživatel jinak, souhlasí též se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a jeho obchodními partnery také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení není podmínkou uzavření smlouvy o dílo.
 5. Uživtel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při Objednávce provedené na Serveru uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel, pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let ode dne učiněné Objednávky dle čl. III. odst. 5 těchto VOP. 
 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Poskytovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním adresovaným doporučeně Poskytovateli na adresu jeho sídla.
 11. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele učinil před uzavřením této smlouvy o dílo oznámení k příslušnému úřadu o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje. Číslo registrace Provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je 00069383 / 001.
 12. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Poskytovatel pro provoz Serveru tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou při návštěvě Serveru uloženy v koncovém zařízení (počítači, mobilním telefonu) Návštěvníka Serveru pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na Serveru. Vyslovením souhlasu s používáním cookies na úvodní stránce Serveru Návštěvník souhlasí s uložením tohoto textového souboru ve svém koncovém zařízení. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Poskytovatel nemůže zaručit plnou funkčnost obsahu zobrazovaného na Serveru. Návštěvníkem se rozumí jakákoli osoba odlišná od Poskytovatele, která naváže spojení a zobrazí obsah Serveru.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
 2. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách umístěných na doménách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem uvedeným v uživatelském účtu, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.  
 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, je rozhodující česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.  
 4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a na emailovou adresu Uživatelem uvedenou v uživatelském účtu Uživatele. Emailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.
 5. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, resp. Městského soudu v Praze.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 06/09/2018